Hlohovec.info

 1. Penta rozširuje svoje portfólium, investuje do technológií na výrobu elektromotorov do áut  Webnoviny.sk
 2. Penta chce investovať do elektromobility  vEnergetike.sk
 3. Penta si to namierila do biznisu s elektromobilmi  TREND.sk
 1. Počet živnostníkov s minimálnymi sociálnymi odvodmi vlani klesol  SME.sk
 2. Počet živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné, sa znižuje  oPeniazoch.sk
 1. CMI rokuje s Lagardère aj o kúpe časopisov, získať má i známu značku Elle  TREND.sk
 2. Firma miliardára Křetínskeho jedná s Lagardère o kúpe časopisov vo Francúzsku, vrátane Elle  HNonline.sk
 3. Český miliardár Křetínský plánuje kúpiť časopisy vo Francúzsku  SME.sk
 1. Európa vstupuje do éry, kedy bude skládkovanie tabu  Euractiv.sk
 2. Európsky parlament má legislatívu v oblasti obehového hospodárstva  Dobré noviny
 1. V marci bolo zaregistrovaných 8550 nových áut: Vedie Škoda a Hyundai  Dnes24.sk
 2. Klesol predaj áut v Európe, ale aj na Slovensku  Podkapotou.sk
 3. V marci 2018 sa zaregistrovalo 8550 nových osobných automobilov  Dobré noviny
 1. NKÚ: Slovensko svoje záväzky neplní, energetická efektívnosť rastie pomaly  ENERGIE-PORTAL.SK
 2. MH SR analyzuje plnenie cieľov energetickej efektívnosti,zašle výročnú správu EK  energia | komplexne a vecne
 3. Rezort hospodárstva analyzuje plnenie cieľov energetickej efektívnosti  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. MMF: Vyhliadky svetovej ekonomiky sú priaznivé, na horizonte je však veľa mrakov  HNonline.sk
 2. Ekonomika  SME.sk
 1. Pre GDPR menia pracovné zmluvy, e-shopy obchodné podmienky  SME.sk
 2. Neskoro na GDPR? Zachovajte chladnú hlavu a spravte prvé kroky  TREND.sk
 3. Europoslanci o ochrane osobných údajov: GDPR je iba začiatok  Euractiv.sk
 4. Advokát: Ochrana osobných údajov je o zodpovednosti firiem aj samotných ľudí  PRAVDA.sk
 1. Bratislavský Autosalon tento rok láme rekordy  TVNOVINY.sk
 2. Bratislavský Autosalon v tomto roku rekordný - 80 premiér  Podkapotou.sk
 1. Hydinári veria, že pripravované opatrenia ministerstva im pomôžu prežiť  SME.sk
 2. Hydinári veria, že chystané opatrenia ministerstva im pomôžu prežiť  Dobré noviny
 1. Aston Martin DBS čaká znovuzrodenie  Autobild.sk
 1. Penta zarobila zase skoro štvrťmiliardu, prvý raz sa chystá rásť mimo Európy  TREND.sk
 2. Penta expanduje. So svojimi lekárňami vstupuje na čínsky trh  HNonline.sk
 3. Penta s historickými výsledkami, rástla aj Prima banka  voFinanciách.sk (tlačová správa)
 1. Štvrtina ľudí s novou hypotékou by pri nových podmienkach sitom neprešla  TREND.sk
 2. Slovenské domácnosti sa rýchlo zadlžujú. Predstavujú jeden z najvýznamnejších rizík pre bankový sektor  HNonline.sk
 1. Česká koruna opäť posilňuje  24hod.sk
 1. Richter vyzdvihuje novelu o zverejňovaní platov. Môže prispieť k zvyšovaniu miezd  Aktuálne.sk
 1. Tesla opäť zastavila výrobu. Bol to Muskov omyl, zradu vidí v robotoch  HNonline.sk
 2. Tesla Y by mala prísť na svet v novembri 2019  Webnoviny.sk
 3. Elon Musk priznal, že Tesla spravila pri výrobe veľký omyl. Šialený nápad nedopadol podľa ich predstáv  Interez.sk (tlačová správa) (blog)
 1. Bayer posilňuje svoju značku  Rozri!

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News