Hlohovec.info

 1. Slováci uviedli kryptomenu krytú zlatom. Nazvali ju onegram  HNonline.sk
 1. Volvo S60: Krásavec bojkotujúci naftu  Autobild.sk
 2. Toto je prvý model značky Volvo, ktorý sa bude vyrábať v Amerike  HNonline.sk
 3. Volvo odhaľuje ďalšiu nádhernú novinku, spoliehať sa bude výhradne už len na benzínový dvojliter  REFRESHER (blog)
 1. Obchodníci sú sklamaní. OPEC zvýši svoju produkciu, ale o málo  TREND.sk
 2. Producenti ropy sa dohodli. Zvýšia ťažbu približne o jeden milión barelov denne  HNonline.sk
 3. Podľa Rijádu by OPEC mohol zvýšiť produkciu o 1 milión barelov denne  Život Prešova
 1. Toyota Camry – návrat do Európy  Nový Automagazín
 2. Toyota Avensis v Európe skončila, vráti sa však väčšie Camry  SME.sk
 3. Toyota Camry prichádza do Európy. Veľký sedan zabojuje aj s prémiou  Podkapotou.sk
 1. Na pultoch obchodov je o niečo viac slovenských výrobkov, potravinári však zostávajú skeptickí  Rozri!
 2. Na pultoch stále chýbajú slovenské potraviny, najväčšie zastúpenie má mlieko  SME.sk
 3. Slovenské potraviny: zlepšenie o kurací krok  PRAVDA.sk
 1. Alza – Na Slovensku nepredali ani jednu Teslu a už tu majú nabíjačku  TECHBOX.sk
 2. Alza na Slovensku buduje rýchlonabíjaciu sieť pre elektromobily, prvá nabíjačka stojí pri AlzaShowroome v Bratislave  PC Review
 1. FED: Najväčšie americké banky by dokázali prestáť silnú recesiu  HNonline.sk
 2. Americké banky úspešne prešli stresovými testami  SME.sk
 3. Všetky veľké americké banky prešli prvým kolom záťažových testov  24hod.sk
 1. Tesla v akcii: Žaluje bývalého zamestnanca, že poskytol citlivé údaje tretím stranám  Dnes24.sk
 2. Nové info o sabotáži v spoločnosti Tesla. Hackerstvo či dezinformovanie médií  Tesla magazín (tlačová správa) (blog)
 1. Dolár posilnil oproti jenu, trhy boli pre obchodný spor USA opatrné  Webnoviny.sk
 2. Kurz eura rastie, obchodníkov upokojilo Taliansko  SME.sk
 3. Americký dolár vo štvrtok oslabil oproti jenu  voFinanciách.sk (tlačová správa)
 1. Grécko v auguste opustí záchranný program. Kríza je za nami, tvrdí Moscovici  Euractiv.sk
 2. Grécko úspešne končí svoj záchranný program. Z pôžičiek bude profitovať dlhé roky  TREND.sk
 3. Grécko opúšťa záchranný program. Ministri financií sa dohodli na podmienkach  Aktuálne.sk
 4. Gréci už nepotrebujú pomoc, môžu vystúpiť zo záchranných programov  SME.sk
 1. Slovenskí šoféri najradšej tankujú na týchto benzínkach  TVNOVINY.sk
 1. Aktuálne: Najväčšie dlhy majú obyvatelia Bratislavy  Svet komunikácie
 1. Kofola sa posilňuje v segmente minerálnych vôd, kupuje Kláštornú  Turčania.sk (tlačová správa)
 1. Ak chcete zlaté BMW, vydražte si BMW i8 a i3 STARLIGHT Edition  Podkapotou.sk
 2. Pozlátené BMW i8 a i3 idú do dražby nadácie Václava Havla. Vyvolávacia cena?  Tesla magazín (tlačová správa) (blog)
 3. BMW i3 a i8 Starlight: Tieto zlaté klenoty môžu byť vaše  AUTO.sk
 1. Najväčšia európska súťaž startupov spoznala víťaza 30.000 EUR  Webnoviny.sk
 1. Nová Audi A1. Vyzerá ako Fabia či Polo?!  Startitup
 2. Nové Audi A1 bude vyššie a luxusnejšie!  Autobazar.sk (blog)
 1. Do dražby mieri najdrahšie auto histórie, z ceny sa vám zatočí hlava  TVNOVINY.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News