Hlohovec.info

 1. Najpredávanejší benzín na Slovensku zlacnel, nafta zdražela  Webnoviny.sk
 1. Kia navrhla zamestnancom zvýšenie základných miezd o 15 % za tri roky  Aktuality.sk
 2. Kia ponúkla zamestnancom 15-percentný nárast platov  SME.sk
 3. KIA Motors Slovakia plánuje zvyšovať platy, zamestnancom predložila historickú ponuku  Webnoviny.sk
 1. Fiat Chrysler presunie výrobu veľkých nákladných áut Ram z Mexika do Michiganu  Denník N
 1. Samsung DRVLINE – pokročilá platforma pre výrobu autonómnych automobilov | CES 2018  MojAndroid.sk
 2. Samsung urobil ambiciózny krok smerom k budúcnosti autonómnych automobilov a predstavil platformu DRVLINE  touchIT (tlačová správa) (blog)
 3. Samsung hľadí do budúcnosti autonómnych áut. Predstavil DRVLINE  TECHBOX.sk
 1. Umelá inteligencia porazila armádu právnikov  PRAVDA.sk
 2. Softvér z dielne Slováka predpovedá šancu na výhru v súdnom konaní  24hod.sk
 3. Slovák vytvoril softvér, ktorý predpovedá šancu vyhrať v súdnom spore  WEBMAGAZÍN (tlačová správa)
 1. Burzy na Wall Street prelamovali rekordy, polepšil si aj Dow Jones  SME.sk
 1. Euro posilnilo: Spoločná mena reaguje na možné ukončenie podpornej misie ECB  oPeniazoch.sk
 2. ECB asi začiatkom tohto roka zmení rétoriku, euro prudko posilňuje  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Alza otvára v Prahe predajňu bez predavačov  MojAndroid.sk
 2. Alza otvorí v Prahe predajňu budúcnosti. Bude bez predavačov  TREND.sk
 3. Alza otvorí predajňu bez zamestnancov  HNonline.sk
 1. Počet invalidných dôchodcov za 10 rokov výrazne vzrástol  oPeniazoch.sk
 1. Európska komisia chce naliať miliardu eur do superpočítačov  TREND.sk
 2. Komisia navrhuje investovať miliardu eur do špičkových európskych superpočítačov  SME.sk
 3. Miliarda na európske superpočítače, Slovensko sa zatiaľ nepridá  Euractiv.sk
 1. Ringier má nového šéfa online reklamy, Žatkuliak končí  TREND.sk
 2. Z Ringieru odchádza obchodný riaditeľ. Michal Žatkuliak mieri do Niké  HNonline.sk
 3. Ringier Axel Springer s novým šéfom online reklamy, Žatkuliak odchádza  Živé.sk
 1. poškodené počas výstavby Jaguaru  Podkapotou.sk
 1. Kurz eura vzrástol na 1,2043 USD/EUR  24hod.sk
 1. Firmy prichádzajú o peniaze pre chyby vo fakturácii  Aktuality.sk
 1. Bratislavské letisko vyťažilo z lacných letov. Teraz mu kvôli Viedni hrozí ústup z pozícií  HNonline.sk
 2. Bratislavské letisko zaznamenalo rekordné čísla - verili by ste, že vlani vybavilo takmer 2-milióny pasažierov?  Bratislavské Noviny
 1. Ropa Brent sa po troch rokoch dostala nad 70 dolárov za barel  Aktuality.sk
 2. Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa však ďalej drží nad 69 USD/bar  24hod.sk
 3. Ceny ropy pokračujú v raste, cena WTI prekročila 63 USD/barel  energia | komplexne a vecne
 1. Železničiari pracujúci pre Cargo dostanú vyššie platy  SME.sk
 2. Odborári podpísali kolektívnu zmluvu na rok 2018, zamestnancom Cargo Slovakia stúpnu platy  Rozri!

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News