Hlohovec.info

 1. Štát oficiálne predstavil dizajn manuál služieb, skopírovali ho z Veľkej Británie  Mobilmania.sk
 2. Štátne elektronické služby by čoskoro mohli vyzerať rovnako, prisľubujú ÚPVII a SUXA  http://robime.it/ (blog)
 1. Slovnaft investoval do svojich čerpačiek už 80 miliónov  vEnergetike.sk
 2. Slovnaft do svojej siete investoval od roku 2015 vyše 80 mil. eur  Život Prešova
 1. Wall Street v piatok prešľapovala na mieste  24hod.sk
 2. Indexy v USA strácali, pokračovali výpredaje technologických firiem  voFinanciách.sk (tlačová správa)
 1. Domotron ukázal revolučný systém domácej automatizácie v bezdrôtovej verzii  PC Review
 2. Domotron predstavil očakávané bezdrôtové moduly pre smart domácnosť  TECHBOX.sk
 1. OPEC má problém zvýšiť ťažbu ropy o sľúbených milión barelov denne  Aktuality.sk
 2. OPEC má problém zvýšiť ťažbu o sľúbený milión barelov denne  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Nový externý disk od ADATA sa nebojí otrasov, vody, tlaku ani prachu | Príslušenstvo  MojWindows.sk
 2. Vyskúšate nezničiteľný externý disk HD830 od ADATA?  touchIT (tlačová správa) (blog)
 1. Markíze stúpli tržby, vlastník CME splatil časť dlhu  TREND.sk
 2. CME sa darí. Skupina za tri štvrťroky zvýšila výnosy aj prevádzkový zisk  HNonline.sk
 1. Organizácia proti praniu peňazí zavedie jednotné pravidlá pre kryptomeny  SME.sk
 2. Medzinárodná organizácia FATF zavedie jednotné pravidlá pre kryptomeny  24hod.sk
 1. Výnimočné výročie oslávte výnimočným autom  Rozri!
 1. Slováci, tieto správy vás nepotešia: Ceny plynu aj elektriny budú konštantne rásť  Topky
 2. Šnobr: Prichádza čas, kedy budú ceny plynu a elektriny konštantne rásť  24hod.sk
 1. Video: Štvornohý robot od Boston Dynamics sa naučil tancovať. Úsmevu sa neubránite  PC Review
 2. Psí robot od Boston Dynamics sa naučil tancovať, pozrite si video  Mobilmania.sk
 3. Roboty od Boston Dynamics sa najnovšie naučili tancovať. Ide im to lepšie ako väčšine z nás  Vosveteit.sk | Portál o technológiach (tlačová správa) (blog)
 1. FOTO + VIDEO: Je to tu! Najväčší Bavor BMW X7 zaútočí na GLS, či Escalade  Podkapotou.sk
 2. BMW predstavilo svoje najväčšie auto: Takýto luxus nemá ani prezident v obývačke!  Manmagazin.sk (satira)
 1. Ryanair sa dohodol s portugalskými pilotmi a je blízko dohody aj so Španielmi  Aktuality.sk
 2. Ryanair sa dohodol s portugalskými pilotmi  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Cieľom Energofóra 2018 je výmena poznatkov a informácií o energetike  Dobré noviny
 1. Španielsky najvyšší súd zreviduje vlastné rozhodnutie o bankových úveroch  SME.sk
 1. Ľahká americká ropa zlacnela, znížila sa aj cena vykurovacieho oleja  Rozri!
 2. Ropa si v stredu pripísal zisky  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Predaj nových áut v EÚ v septembri prudko klesol  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News