Hlohovec.info

 1. Auto narazilo do stromu, zomreli v ňom dvaja mladí chlapci  SME.sk
 2. Mladík zavinil smrť dvoch kamarátov (†14,15): Bezhlavo predbiehal, desivé FOTO fatálnej zrážky  Topky
 3. FOTO SMRŤ na ceste: Na východnom Slovensku zomreli v aute dvaja mladí chlapci!  Pluska.sk
 1. Pri tragédii v Tatrách zahynuli dvaja Liptáci  SME.sk
 2. Vo Vysokých Tatrách zahynuli dvaja slovenskí horolezci  Aktuality.sk
 3. Tragédia v Tatrách: Veľhory si vyžiadali životy dvoch Slovákov  Topky
 1. Plat Tibora Gašpara odhalený: Pre ministerku Sakovú robí za kráľovské peniaze  NOVÝ ČAS
 2. Koľko zarobí Tibor Gašpar ako poradca ministerky vnútra?  Aktuality.sk
 3. Zistili sme, koľko mesačne zarobí Gašpar ako Sakovej poradca  TVNOVINY.sk
 4. Saková si strelila dva vlastné góly. Je to klasická stratégia Smeru, reaguje Grendel na Gašpara  HNonline.sk
 5. Gašpar bude riešiť Rómov. Pod jeho vedením ich polícia nezvládala  Pluska.sk
 1. Ľudia na Považí sa budili v strachu: Zemetrasenie nám triaslo posteľami  NOVÝ ČAS
 2. Skúmali poškodenie hrádze vodnej nádrže po piatkovom zemetrasení  SME.sk
 3. Na Slovensku sa triasla zem: Stredné Považie zasiahlo zemetrasenie o sile 2,9 stupňa  Topky
 4. Pri Trenčianskych Tepliciach zaznamenali zemetrasenie, otrasy cítili aj ľudia v širšom okolí  Webnoviny.sk
 1. Kuciakova kauza týkajúca sa Kočnera pokračuje  Aktuality.sk
 2. Kontroverzný podnikateľ Kočner v ďalšom biznise: Za prevody apartmánov chcel 45 miliónov  NOVÝ ČAS
 3. Ďalší Kočnerov škandál odhalený: Bitka o 45 miliónov, chcel prevziať majetok Unipharmy  Topky
 4. Kočnerovi biznis nevyšiel. Ako chcel obrať Unipharmu o 45 miliónov?  HNonline.sk
 1. V rádiu ostalo ticho. Moderátora v živom vysielaní zasiahol blesk  SME.sk
 2. Situácia, ktorú nikto nečakal: Vysielanie rádia prerušil hnev prírody  Topky
 3. Vysielanie rádia prerušil blesk. Zasiahol moderátora, v éteri panovalo ticho  noviny.sk
 1. Hlavné mesto spravuje 103 mostov a lávok: Bratislavský magistrát reaguje na ich stav  NOVÝ ČAS
 2. Mosty v správe Bratislavy sú v dobrom stave, tvrdí magistrát  TA3
 1. Leteckí záchranári pomáhali intoxikovanému mužovi v obci Hruštín  Webnoviny.sk
 2. Na Orave sa priotrávil muž: Na pomoc mu letel vrtuľník zo Žiliny  Dnes24.sk
 3. Záchranársky vrtuľník letel na pomoc intoxikovanému mužovi  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Banskobystrický župan Lunter čelí veľkej kritike: Pozriete sa na župné noviny a hneď vám to bude jasné  NOVÝ ČAS
 2. Transparency International Slovensko kritizuje Lunterove župné noviny  TVNOVINY.sk
 3. Kult osobnosti: Ján Lunter zmenil krajské noviny BBSK na propagandu a vlastný fotoalbum  hlavnespravy.sk
 4. Transparency kritizuje Luntera, krajské noviny prihral svojim volebným poradcom bez súťaže  HNonline.sk
 5. Prvé krajské noviny Luntera v Bystrici terčom kritiky: Lacná propagácia a biznis kamošom  Topky
 1. Rezort financií sa ohradil voči zavádzajúcim tvrdeniam Beblavého o navyšovaní kompetencií daniarov  hlavnespravy.sk
 2. Beblavý: Živnostníci môžu čeliť domovým prehliadkam daniarov  SME.sk
 3. Daniari: Na vstup do bytov sú podmienky, môžeme do nich vstúpiť už dnes  PRAVDA.sk
 4. Škandalózny návrh Kažimíra: Smer by ovládol Finančnú správu, státisíce Slovákov v ohrození  Topky
 1. Pri nehode medzi Levočou a Harichovcami zomrel 27-ročný motocyklista  Aktuality.sk
 2. Motorkár (†27) prišiel pri Levoči o život: Na križovatke mu nedalo prednosť auto  Topky
 3. Vyhasol život 27-ročného motocyklistu: Osudnou sa mu stala nehoda v smere na Harichovce  Dnes24.sk
 1. FOTOGALÉRIA: Kotlebovci nepočúvli zákaz primátora. Na námestí sa zišli stovky ľudí  noviny.sk
 2. Zakázané zhromaždenie kotlebovcov v Snine: Mazurek, Kotleba, asi 200 ľudí a dvaja mestskí policajti (+foto)  Denník N
 1. Poradca expremiéra Fica Quang Le Hong prehovoril: S únosom nemám nič spoločné!  NOVÝ ČAS
 2. Ficov exporadca Hong prehovoril: O únose nemám žiadne vedomosti  TA3
 3. Bývalý poradca Fica Quang Le Hong prehovoril o únose Vietnamca. Zazneli zásadné slová  parlamentnelisty.sk
 1. Ministerstvo si predvolalo ruského diplomata pre vyjadrenia na facebooku  SME.sk
 2. Drsný zásah Slovenska proti ruským klamstvám: Pretiekla trpezlivosť, predvolanie diplomata na koberček  Topky
 3. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo zástupcu ruského veľvyslanca, vyjadrilo znepokojenie  Webnoviny.sk
 1. Pellegrini na Agrokomplexe hodil starosti za hlavu: VIDEO Tančeky s Matečnou či čapovanie piva  Topky
 2. V Nitre otvorili Agrokomplex, premiér zhodnotil tohtoročnú žatvu  TA3
 3. EXKLIZÍVNE VIDEO Neuveríte, na čom sa dnes vozil premiér Pellegrini! TOTO musíte vidieť  Pluska.sk
 4. Agrokomplex ponúka aj výstavu hospodárskych zvierat  SME.sk
 1. Hasiči zasahovali pri požiari záhradného domčeka v Košiciach  SME.sk
 2. Na Juhu v Košiciach horel domček: Pri požiari zasahovala takmer desiatka hasičov  Dnes24.sk
 1. „Krásny prápor cíferských žien“ v Banskej Štiavnici (Späť na článok)  SME.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News