Hlohovec.info

 1. Macedónci vylúpili poštu vo Voderadoch a fotili sa s lupom  Aktuality.sk
 2. Partia najhlúpejších zlodejov: Vylúpili poštu vo Voderadoch, v mobiloch ukrývali poklad pre policajtov  Topky
 3. Z prepadnutia pošty vo Voderadoch obvinili troch Macedóncov + FOTO  SME.sk
 1. Colníci budú kontrolovať všetky kontajnery s tovarom z Ázie  SME.sk
 2. Radikálne opatrenia na slovenských hraniciach: Obrovské kontroly môžu spôsobiť zdržania  Topky
 3. Tovar z Ázie bude meškať, colníci ho budú manuálne kontrolovať  TA3
 4. Štát pristúpi k radikálnemu opatreniu. Prakticky uzavrie colnú hranicu  HNonline.sk
 1. Európa plánuje zrušiť striedanie času: Ministerstvo práce vie presne, čo by bolo pre Slovákov najlepšie  NOVÝ ČAS
 2. Pri rušení striedania času si Slovensko zrejme ponechá zimný čas  Aktuality.sk
 3. Zimný či letný čas? Rezort ide proti želaniu väčšiny Slovákov  TA3
 4. Slovensko je za zrušenie striedania času. Preferuje ponechanie zimného času  HNonline.sk
 1. Babie leto sa definitívne končí, cez víkend sa výrazne ochladí  TA3
 2. Babie leto sa definitívne končí, víkend prinesie ochladenie  postoj.sk
 3. Babie leto sa definitívne končí, v najbližších dňoch príde výrazné ochladenie  Info.sk
 1. Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy podáva trestné oznámenie na SaS  Aktuality.sk
 2. SaS poukázala na možné podvody s investičným zlatom. Finančná správa tvrdí, že ide o klamstvá  TREND.sk
 3. Finančná správa označila podozrenia liberálov za klamstvá a osobný útok na Makóa  Rozri!
 4. Rajtár upozornil na fiktívne podvody s investičným zlatom. Vyzval Kažimíra, aby konal  HNonline.sk
 5. Pre zlato chcú odvolať Makóa. Klamstvá, reagujú na finančnej správe  TA3
 1. Galko by sa nemal preceňovať a závidieť, reaguje ministerstvo obrany na kritiku vozidiel Vydra  Webnoviny.sk (tlačová správa)
 2. Galko ostro skritizoval obrnené transportéry Vydra: Nespĺňajú ochranné podmienky, tvrdí  Topky
 3. Galko kritizuje pancierovanie obrnených transportérov 8×8 a projekt SNS označil za spackaný  finreport.sk
 4. V armáde vyvinuli nové auto. Vydra už prešla vojskovými skúškami  Aktuality.sk
 1. Bizarné manželstvo Nory a Versačeho je po 22 mesiacoch v koncoch: Tajnosti okolo náhleho rozvodu!  NOVÝ ČAS
 2. Nora Kabrheľová sa rozvádza. S Versačem je to ale zdá sa iné ako s Braňom Mojsejom  Diva.sk
 3. POTVRDENÉ! Nora Kabrheľová po krátkom manželstve ohlásila ROZVOD: Jej reakcia vás ale pobaví!  SlovakWoman.sk
 1. Ministerstvo chce zastaviť staré exekúcie: Vymáhať dlhy od vás však budú môcť ďalej  Topky
 2. Zastavenie exekúcií sa dotkne približne jedného milióna spisov  SME.sk
 1. Študenti vyjadrujú plnú podporu študentom a vedeniu UMB  SME.sk
 2. Odborníci ministerstva kultúry: Dankovu rigoróznu prácu nemali právo utajiť  Denník N
 3. Univerzita stratila rigoróznu prácu s rovnakým názvom, ako je tá od Danka  TVNOVINY.sk
 4. Na UK sa stratila práca s rovnakým názvom a rozsahom, ako má ta Dankova  HNonline.sk
 1. V Žiari nad Hronom našli telo zastreleného policajta  Aktuality.sk
 2. V Žiari nad Hronom našli zastreleného policajta: Pri jeho tele bola zbraň  Topky
 3. Na lúke pri supermarkete našli zastreleného plukovníka polície  TA3
 1. Polícia zisťuje okolnosti smrti muža († 60): Zomrel deň po napadnutí  NOVÝ ČAS
 2. Seniora vo štvrtok napadli, o deň neskôr bol už mŕtvy: Polícia vyšetruje tragédiu v Tisovci  Topky
 3. Skupina mladíkov napadla muža na jeho pozemku v Tisovci, do rána zomrel  Rozri!
 1. Všetci šiesti obvinení v prípade pozemkovej mafie idú do väzby  Aktuality.sk
 2. Rozhodli o šiestich obvinených v kauze pozemkovej mafie  TA3
 3. Rozhodli o ich osude: Všetci šiesti obvinení v prípade pozemkovej mafie idú do väzby  NOVÝ ČAS
 1. Neznámy muž vylúpil čerpaciu stanicu v Šuranoch  Aktuality.sk
 2. Maskovaný lúpežník prepadol benzínku v Šuranoch: Zobral peniaze a cigarety  NOVÝ ČAS
 3. Čerpaciu stanicu v Šuranoch vykradli, páchateľ žiadal od pracovníčky peniaze a cigarety  Rozri!
 1. POČASIE: Predpoveď na dnes  TA3
 2. Sobota bude polooblačná  Aktuality.sk
 3. Čaká nás daždivý víkend. Na horách môže snežiť  SME.sk
 1. Pripravoval únos syna najbohatšej Slovenky, dostal doživotie  SME.sk
 2. Plánoval uniesť syna najbohatšej Slovenky, čaká ho doživotie v base  Aktuality.sk
 3. Chcel uniesť syna najbohatšej Slovenky, skončil s tvrdým trestom  TA3
 1. Na oslave pri Veľkom Krtíši ochorelo na salmonelózu 12 ľudí  Aktuality.sk
 2. Na rodinnej oslave vo Veľkom Krtíši sa nakazilo 12 ľudí: Polovica z nich skončila v nemocnici  NOVÝ ČAS
 3. Nepríjemná dohra rodinnej oslavy. Dvanásti dostali salmonelózu  SME.sk
 1. Lajčák nemá záujem o post generálneho tajomníka Rady Európy  SME.sk
 2. Aj keď mu končí mandát, bude pokračovať: Minister Lajčák sa chce naďalej venovať politike  Topky
 3. Lajčák neuvažoval nad pozíciou generálneho tajomníka Rady Európy, Kiska ho spomenul ako nástupcu  Rozri!

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News