Hlohovec.info

 1. Exsiskár Kosík obvinil Lexu z únosu Kováča ml.: 6 dôvodov, prečo sa rozhodol prehovoriť!  NOVÝ ČAS
 2. Vlámanie do centrály KDH bolo zastrašovaním z SIS, spomínajú pamätníci  SME.sk
 3. Gašpar prehovoril o možnom motíve Kosíka označiť Lexu, že nariadil únos Kováča ml.  Webnoviny.sk
 4. Gašpar: Slovenskí policajti nemajú možnosť vypočúvať Kosíka vo väznici v Mali  Topky
 1. V tomto roku štát neodovzdá motoristom ani kilometer novej diaľnice  Aktuality.sk
 1. Prešovský kraj oceňoval v cestovnom ruchu. Dočkal sa aj legendárny Rajtár  SME.sk
 2. Poznáme osobnosti a produkty cestovného ruchu Prešovského kraja 2017  Prešovský informačný server
 1. Čudné praktiky šéfky žilinskej župy Jurinovej: Úrad dala vysvätiť exorcistom!  NOVÝ ČAS
 2. Županka Jurinová priniesla do Žiliny zvláštne praktiky: Exorcista na úrade!  Pluska.sk
 3. Na župnom úrade v Žiline bol exorcista, pozvala ho tam šéfka kraja Jurinová  HNonline.sk
 1. Ozýva sa kritika 1200-eurových doplatkov za protézy. Podľa poisťovne je to lož  Aktuality.sk
 2. VšZP chce zaviesť vysoké doplatky, tvrdí SKOrT, poisťovňa hovorí o dezinformácii  Topky
 3. Aktualizované: Doplatky za ortézy sú podľa VšZP absolútny nezmysel, na rokovaní žiadny cenník nepredložili  Webnoviny.sk
 1. Pochybnosti zdrvenej mamy o smrti Lukáša († 17) v šachte: Na tragédii nesedia tieto 3 fakty!  NOVÝ ČAS
 2. Záhadná smrť tínedžera Lukáša v Bratislave: FOTO z miesta činu, prehovorila nešťastná mama  Topky
 1. Súd s Milanom Mazurekom kvôli kontroverzným výrokom bude vo februári  Aktuality.sk
 1. Na Slovensku postavia novú väznicu za 58 miliónov eur  Aktuality.sk
 2. Ústavy sú preplnené. Novú väznicu štát podľa Žitňanskej potrebuje  SME.sk
 3. Väznica v Rimavskej Sobote dostala zelenú, má stáť 58 miliónov eur  TREND.sk
 1. Beblavého strana SPOLU požiadala o registráciu, odovzdala vyše 18.000 podpisov  Topky
 2. Beblavého SPOLU požiadala o registráciu. Strana odovzdala vyše 18-tisíc podpisov  Aktuálne.sk
 1. Na Slovensko dorazí znovu zima a studené počasie  Aktuality.sk
 1. V ére samostatnosti mala ČR troch prezidentov - Havla, Klausa a Zemana  Dobré noviny
 2. Česko malo od éry samostatnosti troch prezidentov, kto bude ďalší?  TA3
 3. Kto v skutočnosti rozdelil Československo  Aktuality.sk
 1. Motoristi POZOR! Túto jar si neodkladajte STK-čku na poslednú chvíľu.  Webnoviny.sk
 1. V Žiline pribudnú nové názvy ulíc  Žilinský večerník
 1. Trnavská COOP Jednota zrušila nedeľný predaj  Aktuality.sk
 2. Trnavská Jednota zrušila nedeľný predaj, 25 obchodov bude predávať len šesť dní v týždni  SME.sk
 3. Najväčší slovenský supermarket v nedeľu zatvára obchody: Urobí tak skúšobne v jednom kraji  TVNOVINY.sk
 1. Záchranári žiadajú viac peňazí, zvýšenie platieb pre posádky bez lekára je nedostatočné  Webnoviny.sk
 1. Deň ako z hororu! Hrozivá bilancia: FOTO Ďalšie nehody, ktorých obeťami sú deti na priechodoch  Topky
 2. Hrôza na cestách: Dve dopravné nehody, tri ťažko zranené deti!  Pluska.sk
 3. Ranné nešťastia v obciach v okrese Nitra: Dve autá zrazili tri deti!  NOVÝ ČAS
 1. KOMENTÁR: Každodenný otravujúci  PRAVDA.sk
 2. Newsfilter: Kaliňák po roku zas vyhlasuje vojnu rómskym osadám  Denník N

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News