Hlohovec.info

 1. Premiér Fico oznámil: Slovensko má najnižšiu nezamestnanosť v histórii  Topky
 2. Rekordne veľa Slovákov má prácu, nezamestnaných je 6,14 percenta ľudí  SME.sk
 3. Fico ohlásil historické čísla: Máme najmenšiu nezamestnanosť od vzniku Slovenska  HNonline.sk
 4. Fico s Richterom sa pochválili najnižšou nezamestnanosťou v ére samostatného Slovenska  Webnoviny.sk
 1. Brutálna bitka na ulici v B. Štiavnici: Vlado (15) napadol muža (49), vydýchol v nemocnici  Topky
 1. D1 pri Žiline definitívne skončí v poli  SME.sk
 2. Diaľnica končí v poli aj po roku od upozornenia  TREND.sk
 1. Muža objala neznáma žena, z bundy mu vzala peniaze  SME.sk
 2. Drahé objatia chlapov na východnom Slovensku: Ženy objímajú mužov a...  NOVÝ ČAS
 3. Pozor na objatia od cudzích ľudí. Môžu vás vyjsť draho!  Info.sk
 1. NAKA začala trestné stíhanie v prípade poisťovne v nútenej správe Rapid life.  Denník N
 2. V kauze Rapid life začala NAKA trestné stíhanie  SME.sk
 1. Verdikt potvrdený: Odsúdený exstarosta Bača putoval za mreže ilavskej väznice!  Pluska.sk
 2. Definitíva v prípade starostu, ktorý strieľal po žene: Pokus o vraždu, exemplárny trest  Topky
 3. Odvolanie nepomohlo. Bývalý starosta Višňového dostal 20-ročný trest  TA3
 1. Polícia pátra po odsúdenom Jaroslavovi, môže byť ozbrojený: Spoznáte ho podľa zvláštnej vady na tvári  NOVÝ ČAS
 2. Policajti hľadajú Mokrého (44): Môže byť ozbrojený a nebezpečný  Topky
 3. Policajti pátrajú po mužovi z Poluvsia  SME.sk
 1. Vianočné trhy sa začnú v centre Bratislavy už tento týždeň  SME.sk
 1. Šokujúca správa: V bratislavskej nemocnici umieralo bábätko (3 mes.), hrdinská záchrana z Prahy  Topky
 1. Rok po vypuknutí známej kauzy: Šípoš vidí veľké negatíva, ale aj pozitíva  Topky
 2. Kauza okolo slovenského predsedníctva podľa Transparency poškodzuje štát  SME.sk
 1. Výbor schválil návrh rozpočtu na budúci rok. Počíta aj s príplatkami za prácu v noci a cez víkend  HNonline.sk
 2. Finančný výbor schválil návrh štátneho rozpočtu na budúci rok  SME.sk
 1. Dominanta Žiliny vás vynesie do výšok: Blíži sa termín jej dostavby!  Pluska.sk
 2. FOTO z výstavby vyhliadkovej veže na Dubni: Už sa začína podobať!  Žilina24
 1. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky na certifikát BREEAM ako prvá na svete  PRAVDA.sk
 1. Projekt cesty pod Dunajom dostal od odborníkov zelenú  TREND.sk
 2. Pod Dunajom vybudujú prvý cestný tunel  Voda-portal.sk (tlačová správa)
 3. Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom  Bratislavak.sk
 1. Komentár Fedora Gála: Odpoveď Milanovi Kňažkovi  Aktuality.sk
 1. Veľká koalícia s Merkelovou dostala červenú, vyhlásil líder sociálnych demokratov Schulz  Webnoviny.sk
 1. V dvoch škôlkach na Mukačevskej ulici majú radosť: Takéto práce v nich zrealizovali  Prešov24
 2. Na opravu dvoch škôlok dal Prešov vyše 33-tisíc eur  SME.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News