Hlohovec.info

 1. VIDEO Farmári už tretí deň okupujú Bratislavu: Ultimátum pre Pellegriniho, smerujú na vládu  Topky
 2. Farmári nechceli hovoriť s Matečnou, čaká ich rokovanie s Dankom  TA3
 3. Protestujúci farmári by sa mali o 13.00 h stretnúť s A. Dankom  24hod.sk
 1. Konateľ firmy Vassal EKO Michal Kováč ostáva za mrežami  TVNOVINY.sk
 2. V kauze korupcie, v ktorej sú obvinení aj dvaja policajti, zasadal Najvyšší súd  noviny.sk
 3. V kauze korupcie súvisiacej so skládkou najvyšší súd zamietol sťažnosti  PRAVDA.sk
 1. Policajti vytiahli spiace dieťa zo zamknutého auta vo Svite  Aktuality.sk
 2. Za 2 týždne 4 deti samé v aute: Rodičia, nákupy ani nič iné nemôže byť prednejšie!  Najmama.sk
 3. Slovenskí policajti vyslobodili z rozhorúčeného auta ĎALŠIE malé dieťa: Rodičia, zobuďte sa!  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO Dieťa zatvorené v aute: A takto zareagovali ľudia, ktorí šli okolo!  Pluska.sk
 1. Čo šíri konšpiračný časopis Zem a vek, ktorý Billa už nechce viac predávať  Denník N
 2. Po Bille zmenilo názor na Zem a Vek aj Tesco, nenávistné časopisy odstráni  Aktuality.sk
 3. Tesco môže nasledovať Billu, kvôli kauze okolo konšpiračného časopisu Zem a vek spúšťa audit  HNonline.sk
 1. Rodinná dráma na Spiši: Milan zaútočil na otca dvoma nožmi, aký dostal trest?  NOVÝ ČAS
 2. Za pokus o vraždu otca mu hrozilo doživotie, dostal osem rokov  SME.sk
 1. Prieskum: Pravica by vytvorila vládu bez Smeru, SNS aj ĽSNS  Aktuality.sk
 2. Najnovší prieskum: Koalícii by na parlamentnú väčšinu chýbalo 14 hlasov  TVNOVINY.sk
 3. Prieskum AKO: Smer sa stabilizoval, extrémisti predbehli SNS  SME.sk
 1. Veľký požiar pri Čadci: Blesk udrel do budovy, škody sú obrovské  TVNOVINY.sk
 2. Severným Slovenskom sa prehnala búrka: Stromy padali ako zápalky, veľký požiar pri Čadci  NOVÝ ČAS
 3. MIMORIADNE Nočné peklo pri Čadci, s obrovským požiarom bojovalo 44 hasičov  Topky
 1. Košický župan Trnka tvrdí, že sa mu vyhrážajú. Mali mu núkať miliónový úplatok  SME.sk
 2. Košický župan Trnka obeťou vyhrážania: Majú naňho kompromitujúce nahrávky?!  NOVÝ ČAS
 3. Predsedovi Košického kraja R. Trnkovi sa údajne vyhrážajú  Teraz.sk (tlačová správa)
 4. Vyhrážajú sa mi zverejnením nahrávok a fotografií, tvrdí župan  TA3
 1. Štátni zamestnanci môžu oslavovať: Výrazné zvyšovanie platov!  Topky
 2. Platy v štátnej správe sa ročne zvýšia o 10 percent  TREND.sk
 3. Ondruš: Platy v štátnej a verejnej službe sa zvýšia v roku 2019 o 10 %  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Muž vyskočil z okna v Bratislave  Aktuality.sk
 2. V Petržalke zomrel muž, ktorý vyskočil muž z okna ubytovne  Teraz.sk (tlačová správa)
 3. V Petržalke zomrel muž, ktorý vyskočil z okna ubytovne  Život Prešova
 1. Hygienici zverejnili prvý zoznam kúpalísk a vodných plôch, kde sa dá kúpať  Aktuality.sk
 2. Hygienici začali pravidelnú kontrolu vodných plôch a letných kúpalísk  Dobré noviny
 3. Hygienici začali pravidelnú kontrolu jazier a kúpalísk  postoj.sk
 1. Začínajú sa Bratislavské korunovačné dni  Dromedár.sk
 2. Vojna hlavného mesta s Občianskym združením pokračuje: Dvoje korunovácie v rovnakom čase  NOVÝ ČAS
 3. V Bratislave sa dnes začínajú Bratislavské korunovačné dni  Denník N
 1. Rodičom stúpne príspevok na opatrovanie postihnutého dieťaťa  Aktuality.sk
 2. Novely zákonov prinesú zmeny: TÍTO ľudia si finančne polepšia, budete medzi nimi aj vy?  Pluska.sk
 3. Prezident odobril zvýšenie základného príspevku pre opatrovateľov  Dobré noviny
 1. Žena, ktorá prepisuje históriu: Úradujúca premiérka sa stala mamou!  Najmama.sk
 1. Dráma na škole na východe Slovenska: Mama vylepila učiteľovi facku, ten skončil na PN  NOVÝ ČAS
 2. Mama prišla do školy brániť dcéru a vylepila učiteľovi. Dcéra neskôr priznala klamstvo  noviny.sk
 3. ŠIALENÉ! Matka napadla v škole učiteľa: Jej dôvody vás šokujú  Pluska.sk
 1. Údajný terorista z Košíc Vladimír G.: Obyvatelia luxusného domu v ktorom si kúpil byt sú vydesení!  Pluska.sk
 1. Onkoústav v Bratislave povedie nový človek  TREND.sk
 2. Onkologický ústav má nového riaditeľa, vzišiel z konkurzu  TA3
 3. Národný onkologický ústav má nového šéfa. Povedie ho Tomáš Alscher  noviny.sk
 4. Výber šéfa nemocnice sprevádzali podivné náhody a pochybnosti z machinácií: Rozhodli vopred?  Topky

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News