Hlohovec.info

 1. Čepelová sa prebojovala až do finále! Dokáže siahnuť na titul?  NOVÝ ČAS
 2. Fantastická Čepelová sa prebojovala až do finále: V Číne si zahrá o titul!  Pluska.sk
 3. Nezastaviteľná Čepelová zvládla náročný semifinálový boj: V Číne si zahrá o titul!  Športky.sk
 1. ONLINE zo šlágra Premier League: FC Chelsea Londýn - Manchester United  Športky.sk
 2. Premier League novinky (20.10.): Mourinho je pokojný, Emery dúfa  Šport7.sk
 3. ONLINE: Chelsea FC - Manchester United  ŠPORT.sk
 1. Nástupca na Kozákov post je známy: Vieme, kto bude novým trénerom reprezentácie!  NOVÝ ČAS
 2. O novom reprezentačnom trénerovi sa môže rozhodnúť už po víkende: Poznáme meno najhorúcejšieho kandidáta!  Pluska.sk
 1. VIDEO+FOTO Lobotka neveril vlastným očiam: Senzačný španielsky líder dokázal to, čo nikdy predtým!  Športky.sk
 2. Celta podľahla Deportivu Alaves  Profutbal.sk
 3. Mazáň má zápalové ochorenie, lekári mu naordinovali domácu liečbu  SME.sk
 1. Za ženský hokejový tím v ČR nastúpil chlapec, zápas skontumovali  Dobré noviny
 2. Českým hokejom otriasol obrovský škandál: Šokujúce zistenie predčasne ukončilo ženský zápas!  Športky.sk
 1. Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 13. kolo - piatok:  SME.sk
 2. TL: Košice vybavili Detvu už v prvej tretine, v šlágri kola triumf Trenčína  TVNOVINY.sk
 3. Repríza finále tentokrát pre Trenčín, Košice deklasovali Detvu  NOVÝ ČAS
 4. Košice nadelili Detve sedmičku. Valent vygumoval majstra  PRAVDA.sk
 5. VIDEO Zostrihy z hokejovej Tipsport ligy: HC Košice - HC 07 Detva 7:1  Pluska.sk
 1. Majiteľ Žiliny prekvapený zo slov Kozáka: Určite to nie je pravda! Ostatné je bez komentára  Športky.sk
 2. Tie slová ma veľmi prekvapili a určite to pravda nie je, tvrdí Antošík o Kozákovom vyjadrení  Webnoviny.sk (tlačová správa)
 3. Slovenský futbalový zväz vydal stanovisko k tlačovej konferencii Jána Kozáka  ŠPORT.sk
 4. Kozák ho nazval potkanom. Poľutovaniahodné, kontruje novinár  PRAVDA.sk
 1. Zapísal sa do histórie NHL, eskimák ukončil kariéru  Aktuality.sk
 2. Prvý Eskimák v NHL Tootoo ukončil kariéru  Teraz.sk (tlačová správa)
 3. VIDEO: Prvý Eskimák v NHL ukončil kariéru: "Bola to jedna veľká jazda"  Šport7.sk
 1. NHL: V nájazdoch mali šťastie panteri, úspešnejší boli hostia  TA3
 2. Hviezdny Ovečkin ukázal poriadnu tvrdosť: VIDEO dvoch hitov, ktorými poslal súperov na ľad!  Športky.sk
 3. Divoká prestrelka v NHL: Florida si konečne pripísala prvé víťazstvo v sezóne  NOVÝ ČAS
 1. Šatka si sype popol na hlavu: Veľké ponaučenie do budúcnosti  Profutbal.sk
 2. Veľké ospravedlnenie prišlo takmer od všetkých vinníkov: Weiss stále mlčí!  Športky.sk
 3. Okrem jedného sa už všetci hráči Kozákovi ospravedlnili: Prečo tak neurobil aj Weiss?  NOVÝ ČAS
 1. Hamilton aj v druhom tréningu potvrdil pozíciu kráľa dažďa  F1.sk
 2. Na prvom tréningu pred Veľkou cenou USA triumfoval Hamilton  24hod.sk
 3. Prvý tréning pred VC USA pre Hamiltona  hlavnespravy.sk
 1. Predaj vstupeniek na Česko - Slovensko v Lige národov zastavili: Na Ukrajinu začnú predávať o pár dní!  Pluska.sk
 2. Ďalšie kruté bodnutie do srdca ubolených fanúšikov: To nie je možné, čo nás ešte čaká!?  Športky.sk
 3. O federálne derby v Česku je veľký záujem. Slováci už naplnili sektor hostí  ŠPORT.sk
 1. Nad podrazom Kozáka vyjadrili ľútosť: Mrzia nás však tieto trénerove slová!  Športky.sk
 2. Hráči, ktorí zapríčinili Kozákov odchod, prehovorili: Prečítajte si ich reakcie  TVNOVINY.sk
 3. Štvorica potrestaných reprezentantov prehovorila: Takáto je pravda o našej žúrke  NOVÝ ČAS
 1. Lídra zachránil slovenský mladík. Striedajúci Haraslín v závere vyrovnal  SME.sk
 2. Lukáš Haraslín skvelým žolíkom Lechie  ŠPORT.sk
 1. Vstupenky na Slovákov boli opäť v predaji. Zakrátko boli fuč  SME.sk
 2. Povinná registrácia. Organizátori MS broja proti priekupníkom  PRAVDA.sk
 3. K lístkom na MS 2019 sa dostanete cez obmedzenia: Priekupníkom výrazne sťažili život!  Športky.sk
 4. Fanúšikov hokeja čakajú novinky, predaj vstupeniek na šampionát sa zmení  HNonline.sk
 1. MS: Bronz Číňankám, zlato pre Srbsko  ŠPORT.sk
 2. Číňanky porazili Holanďanky v súboji o bronz na MS  SME.sk
 3. Čínske volejbalistky získali na MS bronz po triumfe nad Holanďankami  Dobré noviny
 1. Jovič z Frankfurtu po päťgólovom galapredstavení: Som dokonale šťastný  Dobré noviny
 2. Za kanonádou Frankfurtu s Düsseldorfom stál Jovič, počtom gólov sa dostal do histórie I. bundesligy  Webnoviny.sk (tlačová správa)
 3. VIDEO: Frankfurt doma deklasoval Düsseldorf, hrdinom päťgólový Jovič  TVNOVINY.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News