Hlohovec.info

 1. Merkelová a Putin už rokujú: Čomu prikladajú najväčšiu dôležitosť?  NOVÝ ČAS
 2. Merkelová rokuje s Putinom, hovoria o Ukrajine, Sýrii i plynovode  SME.sk
 3. Merkelová a Putin rokujú o Ukrajine  Aktuality.sk
 1. FOTO V Česku protestovala krajná pravica, prišiel aj Kotleba: Zásah polície po útoku na novinára  Topky
 2. Krajná pravica protestovala v českom Dubí, prišiel aj Kotleba  SME.sk
 3. Krajná pravica protestovala v meste Dubí, prišiel aj Kotleba  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Čínsky prezident by mal navštíviť Severnú Kóreu  SME.sk
 2. Straits Times: Čínsky prezident Si navštívi v septembri Severnú Kóreu  hlavnespravy.sk
 3. Čínsky prezident Si Ťin-pching navštívi v septembri Severnú Kóreu  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Ukrajinský autobus sa v Poľsku zrútil zo svahu, tri osoby zomreli  Aktuality.sk
 2. Ukrajinský autobus sa v Poľsku zrútil zo svahu, zomreli traja ľudia  SME.sk
 3. Tragédia v Poľsku: Zrútil sa autobus, hlásia mŕtvych!  NOVÝ ČAS
 1. Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko v Tabačke  SME.sk
 1. Nemecká vláda sa vôbec nepripravuje na kontakt s mimozemšťanmi  SME.sk
 2. Nemecká vláda priznala, že sa nijako nepripravuje na kontakt s mimozemšťanmi  Mobilmania.sk
 3. Nemecká vláda priznala, že sa nepripravuje na kontakt s mimozemšťanmi  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Merkelová s Macronom diskutovali po telefóne o migrácii  Aktuality.sk
 2. Merkelová telefonovala s Macronom: Hlavnou témou bola otázka zachránených utečencov  Topky
 3. Čo so zachránenými utečencami zo Stredozemného mora? Merkelová mala vážny telefonát s Macronom  NOVÝ ČAS
 1. Švajčiarsko odmietlo udeliť moslimskému páru občianstvo, úradníkom nechceli podať ruku  PRAVDA.sk
 1. Boj so suchom a zabezpečenie vody sa v Česku stáva aktuálnym, tvrdí odborník  SME.sk
 2. Česi bijú na poplach, budúcnosť je o vode  PRAVDA.sk
 3. Zabezpečenie dostatku pitnej a úžitkovej vody sa stáva aktuálnou úlohou  hlavnespravy.sk
 1. V Berlíne protestujú proti zhromaždeniu prívržencov nacistu Hessa  Aktuality.sk
 2. Neonacisti pochodovali Berlínom, pripomenuli si výročie úmrtia Hessa  TA3
 3. Prívrženci nacistu Hessa odvolali zhromaždenie v Berlíne kvôli účasti  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Exriaditelia CIA odsúdili Trumpa za odobratie bezpečnostnej previerky  Aktuality.sk
 2. Trump si znepriatelil bývalých riaditeľov CIA: Pustili sa doňho kvôli kauze Brennan  Topky
 1. Prezident Lukašenko chce v krajine poriadok: Odvolal premiéra i ministrov, kto ich nahradí?  NOVÝ ČAS
 2. Lukašenko vymenil vo vláde premiéra a viacerých ministrov  Aktuality.sk
 3. Lukašenko vymenil v bieloruskej vláde premiéra i viacerých ministrov  hlavnespravy.sk
 1. Erdogana znovu zvolili za lídra vládnucej strany AKP  Aktuality.sk
 2. Erdogan si prihrial hniezdočko: Potvrdili ho na čele vládnucej strany AKP  Topky
 3. Erdogana potvrdili na čele vládnucej strany AKP  hlavnespravy.sk
 1. Zasiahlo aj Kostariku: So zemetraseniami sa roztrhlo vrece!  NOVÝ ČAS
 2. Kostariku zasiahlo zemetrasenie, škody nie sú veľké  Aktuality.sk
 3. Na Kostarike zaznamenali silné zemetrasenie, na mnohých miestach vypadla elektrina  Webnoviny.sk
 1. Zatkli bossa 'Ndranghety: Policajti mafiána obkľúčili v dome v rodnej Kalábrii  NOVÝ ČAS
 2. Bossa mafie 'Ndrangheta zatkli po návrate z Nemecka  Aktuality.sk
 3. Bossa 'Ndranghety zatkli po návrate z Nemecka, kde sa ukrýval  hlavnespravy.sk
 1. Peru a Ekvádor sprísnili podmienky vstupu utečencov, migračný úrad v Kolumbii sa obáva následkov  Webnoviny.sk
 2. Peru s Ekvádorom sprísňujú požiadavky pre migrantov z Venezuely  SME.sk
 3. Peru a Ekvádor sprísňujú požiadavky pre migrantov z Venezuely  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Zamestnanec začal strielať po svojich kolegoch v kancelárii muftiho, dvaja umreli  Webnoviny.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News