Hlohovec.info

 1. Voľby v Afganistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje  Aktuality.sk
 2. Volebnými miestnosťami otriaslo 15 explózií: Minimálne traja mŕtvi a desiatky zranených  NOVÝ ČAS
 3. V niektorých afganských volebných okrskoch predĺžia hlasovanie vo voľbách až do nedele. Dôvodom sú technické ...  Denník N
 4. Po varovaní Talibanu zasiahli volebné miestnosti v Afganistane explózie. Na mieste je niekoľko mŕtvych  HNonline.sk
 1. Pri vzbure v Madride sa zranilo 11 ľudí: Migranti sa pokúsili o útek  NOVÝ ČAS
 2. V zadržiavacom centre v Madride sa vzbúrili desiatky Alžírčanov, ale nikomu sa nepodarilo ujsť  Webnoviny.sk (tlačová správa)
 3. Vzbura v zadržiavacom centre pre migrantov v Španielsku: Z miesta hlásia najmenej 11 zranených  Topky
 1. Líbya nesúhlasí s plánom EÚ zriadiť záchytné centrá mimo svojho územia  Aktuality.sk
 2. Líbya nesúhlasí s plánom Európskej únie zriadiť záchytné centrá mimo Únie  Topky
 1. Parlament podporil zmenu názvu  SME.sk
 2. Macedónsky parlament podporil zmenu názvu krajiny  Aktuality.sk
 3. Dlhoročný spor s Gréckom je na konci: Macedónska vláda schválila zmenu názvu krajiny  NOVÝ ČAS
 4. Macedónsky parlament schválil zmenu názvu krajiny na základe dohody s Gréckom  HNonline.sk
 1. Islamský štát po dohode so sýrskou vládou začal prepúšťať rukojemníkov  Aktuality.sk
 2. Koniec utrpenia: Teroristi z Daeš prepustili po štyroch mesiacoch šiestich rukojemníkov  Topky
 3. Islamský štát začal po dohode s vládou v Sýrii prepúšťať rukojemníkov  SME.sk
 1. Známy publicista o Marianovi Kočnerovi: Na Borisa Kollára má aj iné veci, než zverejnil  Topky
 2. Hrabko: Marian Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil  hlavnespravy.sk
 3. HRABKO: Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. PRVÉ FOTO útočníka z Krymu: Bilancia obetí je desivá, a to nemusí byť to najhoršie!  Topky
 2. Masaker na škole na Kryme: Počet obetí stúpol na 20  NOVÝ ČAS
 3. Počet obetí masakru na krymskej škole stúpol na 21, obete už identifikovali  SME.sk
 1. K hranici Mexika sa priblížila karavána migrantov, pre Trumpovu hrozbu tam poslali políciu  Webnoviny.sk (tlačová správa)
 2. Tisíce migrantov cestuje z Hondurasu do USA: Problémy na guatemalsko-mexickej hranici  Topky
 3. Prezident Trump pritvrdzuje: Hranicu s Mexikom chce uzavrieť s pomocou vojska  NOVÝ ČAS
 4. Karavána ľudí z Latinskej Ameriky má namierené do USA, Trump hrozí armádou  HNonline.sk
 1. Európsky súd nariadil zastaviť uplatňovanie zmien na poľskom Najvyššom súde  Euractiv.sk
 2. Európsky súd nariadil Poľsku pozastaviť aplikáciu zákona o NS  Aktuality.sk
 3. Je rozhodnuté: Európsky súd nariadil Poľsku pozastaviť aplikáciu zákona o najvyššom súde  NOVÝ ČAS
 4. Európsky súdny dvor pozastavil platnosť poľského zákona o Najvyššom súde  HNonline.sk
 1. Otrasný prípad: Lekárka odignorovala vážne krvácajúceho Adamka, ten má teraz poškodený mozog a ani sa nehýbe!  Pluska.sk
 2. Adamko začal po operácii mandlí silno krvácať: Lekárka ho nechala a išla ďalej! Chlapček skončil v kóme  NOVÝ ČAS
 1. Zakladateľ WikiLeaks žaluje Ekvádor za porušenie svojich práv  Aktuality.sk
 2. Julian Assange žaluje ekvádorskú vládu kvôli životným podmienkam na jej ambasáde v Londýne  NOVÝ ČAS
 3. Assange žaluje Ekvádor za porušenie svojich práv  SME.sk
 1. Uruguaj schválil zákon, ktorý priznáva práva transrodovým ľuďom  Aktuality.sk
 2. Transrodoví ľudia to budú mať v tejto krajine jednoduchšie: Operáciu na zmenu pohlavia zaplatí štát  NOVÝ ČAS
 1. Hrozivo vyzerajúca nehoda v USA: Autobus sa zrazil s autom, jeden mŕtvy a 39 zranených  Topky
 1. Európska komisia našla nezrovnalosti v rozpočtoch piatich krajín eurozóny  Aktuality.sk
 2. EK našla nezrovnalosti v rozpočtoch týchto piatich krajín eurozóny  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Holandsko vydalo prvý rodovo neutrálny cestovný pas: Kto dostal tento doklad?  NOVÝ ČAS
 2. Holandsko vydalo prvý rodovo neutrálny cestovný pas  PRAVDA.sk
 1. Piloti pád cvičného ruského vojenského lietadla pravdepodobne neprežili  hlavnespravy.sk
 2. Piloti pád cvičného vojenského lietadla v Rusku pravdepodobne neprežili  Aktuality.sk
 3. V Rusku sa zrútilo rovnaké lietadlo ako pred týždňom na Slovensku: Dvaja piloti sú nezvestní  NOVÝ ČAS
 4. Na juhu Ruska sa do mora zrútilo výcvikové lietadlo českej výroby  HNonline.sk
 1. V Afrike vrátili najmladšieho uneseného miliardára: Bolo za tým vysoké výkupné?  NOVÝ ČAS
 2. Africký miliardár unesený v Tanzánii sa vrátil domov  SME.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News