Hlohovec.info

 1. Rusko si koplo do Británie: V Sýrii sa našli dymovnice vyrobené v meste, ktoré sa volá, hádajte...  NOVÝ ČAS
 2. Rusi tvrdia, že v Sýrii našli nádoby s chlórom z Nemecka a dymovnicu zo Salisbury  Topky
 1. Slovensko dostalo od USA ponuku na modernizáciu leteckých základní  Topky
 2. Slovensko môže od USA získať milióny eur na modernizáciu leteckých základní Sliač a Kuchyňa  Webnoviny.sk
 3. Američania nám chcú zmodernizovať základne za desiatky miliónov  TA3
 1. Táto žena a jej malá dcérka sa zapíšu do dejín USA  TVNOVINY.sk
 2. Americkí senátori si na hlasovanie už môžu priviesť aj svoje malé deti  SME.sk
 3. Senátori USA si môžu na hlasovanie priviesť aj svoje malé deti  Dobré noviny
 1. V námorníctve ju nechceli. Toto je pilotka, ktorá dokázala pristáť s lietadlom bez jedného motora as dierou v trupe  Dobré noviny
 2. Výbuch motora lietadla Southwest zrejme spôsobila lopatka turbíny  Aktuality.sk
 3. Myslel si, že streamuje vlastnú smrť. Núdzové pristátie lietadla po zlyhaní motora vyzerá na autentických záberoch ako ...  REFRESHER (blog)
 1. Zomrel zrejme najstarší človek na svete. Dožil sa 121 rokov  Aktuálne.sk
 1. Bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani vstúpi do právnického tímu,  Denník N
 2. Newyorský exstarosta Giuliani posilní Trumpov právnicky tím  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Trump v tom nechá manželku samu: Hlava USA nechce spôsobiť zbytočný rozruch  Topky
 2. Trump sa nezúčastní pohrebu bývalej prvej dámy Barbary Bushovej  SME.sk
 1. Rusovi nepredali alkohol, obchod rozmlátil mečom  Aktuality.sk
 2. Rusovi odmietli predať alkohol, rozmlátil obchod  SME.sk
 3. Rusovi odmietli predať alkohol, obchod rozmlátil mečom.  Pluska.sk
 1. Svazijský kráľ Mswati III. zmenil názov svojej krajiny  HNonline.sk
 2. S výročím nezávislosti prichádza veľká zmena: Africká krajina oficiálne s novým názvom  Topky
 1. Severná Kórea si želá úplne denuklearizovať Kórejský polostrov  Aktuality.sk
 2. Kim ustúpil. Údajne sa vzdá jadrových zbraní a nežiada odchod Američanov z Južnej Kórey  PRAVDA.sk
 1. Uplynulo 75 rokov od odvážneho aktu nevinných (Späť na článok)  SME.sk
 2. Uplynulo 75 rokov od odvážneho aktu nevinných  PRAVDA.sk
 1. Macron sa v Berlíne stretol s Merkelovou: Zhodli sa na nutnosti spoločných návrhov obnovy EÚ  Topky
 2. Nemecko a Francúzsko predstavia reformu EÚ. Macron žiada solidaritu v azylovej politike  HNonline.sk
 3. Macron a Merkelová sa zhodli na nutnosti spoločných návrhov obnovy EÚ  Dobré noviny
 1. Talianska polícia pátra po mafiánskom bossovi na úteku  Aktuality.sk
 2. Pátranie po mafiánskom bossovi: Polícia zatkla 22 osôb  NOVÝ ČAS
 3. Talianska polícia zatkla pri raziách na Sicílii 22 mafiánov  SME.sk
 1. Vysoké aprílové teploty v Londýne: Túto hodnotu ukazoval teplomer naposledy v roku 1949  Topky
 1. Baskická ETA oznámi úplné rozpustenie v máji  Aktuality.sk
 2. Separatistická skupina ETA oznámi svoje rozpustenie, na juhu Francúzska uskutoční podujatie  Webnoviny.sk
 3. Organizácia ETA údajne 5. mája oznámi svoje rozpustenie  Dobré noviny
 1. VIDEO Gorila porodila svoje prvé mláďatko: Neuveriteľné puto dojíma ľudí na celom svete  Topky
 1. Prúdenie v Atlantiku výrazne zoslablo. Jeho kolaps bol námetom pre Deň po tom  SME.sk
 2. Systém Golfského prúdu sa výrazne zmenil. Kvôli klimatickej zmene  HNonline.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News