Hlohovec.info

 1. Taliansko kritizuje Maltu za to, že odmieta prijať loď s migrantmi  SME.sk
 2. Nie sú vítaní: Po Taliansku odmietla loď s 224 migrantmi na palube aj Malta  NOVÝ ČAS
 3. Odmietli prijať loď s migrantmi. Neľudské, tvrdí taliansky minister  TA3
 1. Trump sa vyhráža Európskej únii: Ak toto neurobíte, uvalíme clo na všetky vaše autá!  NOVÝ ČAS
 2. Trump pohrozil 20-percentným clom na dovoz áut z Európy  SME.sk
 3. Trump pohrozil 20-% clom na dovoz áut z EÚ  hlavnespravy.sk
 1. Česko plánuje uzákoniť homosexuálne manželstvá  Aktuality.sk
 2. Česko môže ako prvá postkomunistická krajina schváliť manželstvá gejov  TA3
 3. Česká vláda podporila návrh na uzákonenie homosexuálnych manželstiev  Ženy v meste (blog)
 1. Nórsky súd odmietol kauzu odobratej dcéry, otec podáva sťažnosť do Štrasburgu  Aktuality.sk
 2. Zúfalá slovensko-nórska rodina bojuje o dcérku: Odmietnutie z nórskeho súdu ich donútilo k vážnemu kroku  NOVÝ ČAS
 3. Nóri odmietli vrátiť dieťa slovensko-nórskej rodine. Obráti sa na Štrasburg  SME.sk
 1. Nový prieskum o interrupciách: Proti zákazu potratov je väčšia časť Slovákov  NOVÝ ČAS
 1. Z nemeckej firmy zmizol žeriav za 200-tisíc eur: Našli ho na tom najnepravdepodobnejšom mieste  NOVÝ ČAS
 2. V Nemecku ukradli žeriav za 200-tisíc eur, našli ho v Egypte  Aktuality.sk
 3. Žeriav ukradnutý v nemeckom Stuttgarte sa našiel až v egyptskej Alexandrii  hlavnespravy.sk
 1. Trump sa stretol s rodinami obetí nezdokumentovaných migrantov  Aktuality.sk
 2. Zmena v imigračnej politike: Trump sa stretol s rodinami obetí nezdokumentovaných migrantov  NOVÝ ČAS
 3. Trump sa stretol s rodinami obetí zavraždených ilegálnymi migrantmi  SME.sk
 1. Stretnutia rozdelených rodín sa uskutočnia, zástupcovia Severnej a Južnej Kórey sa dohodli  Webnoviny.sk
 2. Trump potvrdil svoju povesť: Severnú Kóreu naďalej vníma ako mimoriadnu hrozbu  Topky
 3. Rodiny rozdelené kórejskou vojnou sa stretnú  Aktuality.sk
 1. Pápež vyzval na väčšiu slobodu tlače vo svete  Aktuality.sk
 2. Pápež František vyzval na väčšiu slobodu tlače vo svete  SME.sk
 1. Dohoda platí. USA odložili vojenské cvičenia s Južnou Kóreou  TA3
 2. USA na neurčito odložili spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou  Aktuality.sk
 3. USA odložili spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou na neurčito  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Trumpová išla za deťmi migrantov. "Je mi to úplne jedno, a vám?" znel nápis na jej bunde  HNonline.sk
 2. Melania Trumpová navštívila centrum pre deti migrantov, oblečením vyvolala rozruch  Aktuality.sk
 3. Je jej to jedno? Trumpovu ženu kritizujú za nápis na bunde  TA3
 1. Rumunská vládna strana stojí za odsúdeným Dragneom  Aktuality.sk
 2. Rumuni opäť vyšli do ulíc, chcú novú vládu  SME.sk
 3. Najvplyvnejší rumunský politik dostal 3,5 roka väzenia: Toto sa mu nepodarilo ututlať  NOVÝ ČAS
 1. Britská vláda stanovila poplatky aj pre Slovákov  PRAVDA.sk
 2. Londýn predstavil program registrácie občanov EÚ v Británii  Aktuality.sk
 1. Juncker nedovolí, aby Briti pri brexite zneužili Írov  SME.sk
 2. EÚ sa podľa Junckera pripravuje aj na možné nedosiahnutie dohody  hlavnespravy.sk
 3. EÚ a Británia sa možno nedohodnú, naznačuje Juncker  Aktuality.sk
 1. Melania Trump čelí obrovskej kritike: Ako si mohla dať bundu s takýmto nápisom do tábora s deťmi migrantov?  NOVÝ ČAS
 2. FOTO VNÚTRI Melania Trump (48) rada provokuje: Za pár minút dokázala pobúriť celý svet!  Pluska.sk
 3. Melania Trump pobúrila verejnosť: Provokatívny nápis na jej outfite vás zarazí  Diva.sk
 1. Vedci uviedli dávku kávy zdravú pre srdce  hlavnespravy.sk
 2. Výsluhové dôchodky vojakov a policajtov budú vyššie  Dobré noviny
 3. Czaputowicz: Väčšina krajín EÚ nechce hlasovať o odobratí práv Poľsku  Školský servis TASR (tlačová správa) (blog)
 1. Britská labouristická vláda by uznala nezávislú Palestínu, vyhlásil Corbyn  Aktuality.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News