Hlohovec.info

 1. Traja lekári ho vyhlásili za mŕtveho: Šok v márnici, spod plachty sa ozvalo chrápanie!  Topky
 2. Traja lekári vyhlásili muža za mŕtveho, tesne pred pitvou v márnici začal chrápať  Dobré noviny
 3. Traja doktori potvrdili jeho smrť. "Mŕtvy" väzeň začal chrápať na pitevnom stole  HNonline.sk
 1. Máte doma citlivku? Ako sa správne starať o ciltivú pleť  Eva.sk
 1. Myslela, že rodí, tak šla do nemocnice: Za planý poplach zaplatila 10 eur  Najmama.sk
 2. Nové poplatky na pohotovosti: 10 eur môžu platiť aj tehotné s krvácaním či bolesťami  Denník N
 1. Lekári jej nedokázali pomôcť: Žena sa z rakoviny vyliečila sama, TOTO je každý deň  Topky
 1. Klasická cigareta vedie ku každodennému fajčeniu oveľa viac ako elektronická  Denník N
 1. Solárium počas dojčenia: Je to možné a bezpečné?  Najmama.sk
 1. Česi testovali kolové nápoje, ktoré sa predávajú aj u nás. Ako dopadli  SME.sk
 1. Zima spôsobuje problémy so zrakom. Čo robiť, aby sme sa im vyhli?  Najmama.sk
 1. Bukovský vymenoval dobré a zlé diéty  TV Markíza
 1. Diétujete? Pozor, aby ste namiesto tuku neprichádzali o svaly!  Eva.sk
 1. Lekárske konzílium prehovorilo o chorobách Zemana! Potvrdené diagnózy, spoveď onkológa  Topky
 1. Nie je to len choroba špinavých rúk: Čo by ste mali vedieť o žltačke typu A  Diva.sk
 1. Vlna chrípkových ochorení dorazila už i do Rakúska  Teraz.sk (tlačová správa)
 1. Nie je herpes ako herpes! Lekárka radí, ktorý je v tehotenstve nebezpečný  Najmama.sk
 1. Nový gél pripraví muža do pozoru za pár minút  Adam.sk

Hlohovec.info © 2017 powered by: Google News